POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nazwa Loterii

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Loteria Monnari”.

 

 1. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Organizatorem loterii jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, NIP 7251784741, REGON 472333285.

 

 1. Nazwa organu wydającego zezwolenie

Loteria organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

 

 1. Zasięg geograficzny Loterii

Loteria urządzana jest na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Czas trwania Loterii

Loteria rozpoczyna się 15.03.2019 r. a kończy w dniu 14.09.2019 r., (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym)

 

 1. Czas przyjmowania zgłoszeń do Loterii

Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 15.03.2019 r. a zakończy w dniu 30.06.2019 r

 

 1. Uczestnicy Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017r. poz 459, z późn. zm.), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu będąca Uczestnikiem programu Karty Stałego Klienta MONNARI, regulamin programu Karty Stałego Klienta MONNARI stanowi załącznik nr. 1 do regulaminu.
  2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy MONNARI TRADE S.A., oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii, ani członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

 1. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Loterii w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Organizator MONNARI TRADE spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź.
  2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora możliwy jest pod adresem Administratora oraz e-mailowo pod adresem: iod@monnari.com.pl
  3. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora doraźnie, na podstawie zgody Uczestnika poprzez wysłanie zgłoszenia i akceptację regulaminu lub Laureata poprzez akceptację i wypełnienie oświadczenia Laureata wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, wydania Nagrody.
  5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych laureatów innym podmiotom na zasadach przewidzianych  w  przypisie  artykułu 31 ustawy  o ochronie danych osobowych,  w  drodze  umowy  zawartej na piśmie, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Loterii, takich jak: podmioty wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w tym stronę internetową www.loteriamonnari.pl.  
  6. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Nagród będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez nich zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje skarga do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  9. Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podanie dodatkowych danych w Formularzu Laureata, lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.
  10. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.
  12. Organizator pobiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
  13. Imię, pierwsza litera nazwiska, miejsce zamieszkania (miasto) laureata publikowane są na liście laureatów.
  14. Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 w celach marketingowych, w szczególności poprzez kierowanie pod podany przez Uczestników adres e-mail oraz numer telefonu marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 poz.1489 z póżn. zm). Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza Uczestnika z Loterii.

 

 

 1. Dostępność regulaminu

Regulamin loterii jest dostępny w biurze organizatora loterii: MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Rzgowska 30; 93-172 oraz na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriamonnari.pl .

 

 1. Definicje

Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,  a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.

Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana  z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii  i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup za kwotę minimum 159zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto dowolnych produktów marki Monnari. Zakup promocyjny może być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu – paragonem fiskalnym lub fakturą zakupu. Zakup promocyjny na wielokrotność kwoty 159zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń do loterii. Dowód zakupu poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w loterii.  Przykładowy dowód zakupu – paragon wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer paragonu stanowi załącznik nr. 5 do regulaminu.

Sklep promocyjny – dowolny salon stacjonarny Monnari lub w sklep internetowy działający pod adresem www.emonnari.pl . Lista stacjonarnych salonów Monnari, w których Uczestnicy mogą dokonać zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, dostępna jest na stronie internetowej www.emonnari.pl w zakładce „Nasze sklepy”.

Strona internetowa loterii – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.loteriamonnari.pl przygotowana na potrzeby loterii, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące loterii, informacja o nagrodach oraz formularz do rejestracji zgłoszeń do loterii oraz regulamin loterii.

Urna loteryjna – zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb loterii pojemnik, przeznaczony do wrzucania formularzy zgłoszeniowych (kuponów). Urny promocyjne są dostępne w każdym stacjonarnym salonie Monnari, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.emonnari.pl w zakładce „Nasze sklepy” i w załączniku nr 2 do regulaminu loterii.

Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktura VAT potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny. W przypadku zgubienia lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Kupon loteryjny – kupon z formularzem przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupony loteryjne dostępne są w salonach stacjonarnych Monnari w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej. Przykładowy kupon loteryjny stanowi załącznik nr. 4 do regulaminu.

 

 1. Zasady Loterii

11.1       Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 powyżej, która chce wziąć udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:

 • dokonać zakupu promocyjnego w okresie sprzedaży promocyjnej,
 • zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
 • zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii - po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii i otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii lub wrzucić wypełniony kupon loteryjny do urny loteryjnej.
  1. Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego. Liczba złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych lub zgłoszeń przez stronę internetową jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat.
  2. Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 10 uprawnia do pobrania jednego kuponu loteryjnego.
  3. Każdy uczestnik może wygrać w loterii tylko jedną nagrodę, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. W sytuacji kiedy dany uczestnik wygra już nagrodę w loterii a jego los zostanie ponownie wylosowany, losowanie zostanie powtórzone.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 12. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów.
  5. Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

 

 1. Nagrody w Loterii
  1. Całkowita pula przeznaczona na nagrody to 104000,00 zł brutto (słownie: sto cztery tysiące złotych). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 101 (słownie: sto jeden) sztuk.

Nagrodami w Loterii są:

   1. Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego marki JEEP RENEGADE SPORT o wartości 75 600,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 8400,00 zł brutto. Łączna wartość nagrody to 84000 zł brutto. Specyfikacja nagrody głównej znajduje się w załączniku nr. 3 do regulaminu.
   2. 50 (pięćdziesiąt) Nagród I stopnia w postaci kart podarunkowych do sklepów Monnari o wartości jednostkowej 200,00 zł brutto.
   3. 50 (pięćdziesiąt) Nagród II stopnia w postaci zestawu kosmetyków marki KOBO o wartości jednostkowej 200,00 zł brutto.
  1. Dokumenty upoważniające Zwycięzcę do odbioru nagrody głównej – samochodu osobowego zostaną przekazanie laureatowi w terminie do dnia 31.08.2019r.
  2. Nagrody wymienione w pkt.: 12.1.2 – 12.1.3 będą przekazane laureatom za pośrednictwem Operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
  3. Uczestnikowi, który wygrał nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani prawo wymiany na inną nagrodę
  4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  5. Kolory oraz wersje nagród przedstawione na materiałach promocyjnych zamieszczonych na stronie www.loteriamonnari.pl i na innych stronach internetowych, pełnią rolę informacyjną i mogą różnić się od wydawanych w rzeczywistości. Materiały reklamowo – promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody na skutek podania przez Laureata niepoprawnego adresu.
  7. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony

 

 1. Losowanie nagród
  1. Losowania nagród zostanie przeprowadzone w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Rzgowska 30; 93-172 Łódź, w dniu 19.07.2019r w godzinach od 17:00 do 20:00.
  2. Losowanie nagród w loterii będzie przeprowadzone ręcznie spośród wszystkich zgłoszeń zebranych w czasie trwania loterii. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu zarejestrowanemu przez stronę internetową loterii będzie nadany unikatowy numer porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszenia. Numery zostaną przepisane na czyste kupony loteryjne i te kupony loteryjne zostaną dołączone do kuponów loteryjnych zebranych z urn. Organizator losując laureata będzie losował spośród wszystkich przygotowanych i zebranych kuponów loteryjnych. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
  3. Losowanie ręczne będzie polegać na ręcznym wyciąganiu kuponu loteryjnego (metoda sierotki). 
  4. Losowanie nagród odbywać się będzie w kolejności od nagrody o największej wartości kolejno:
 • Nagroda główna JEEP RENEGADE SPORT
 • Karty podarunkowe Monnari
 • Zestawy kosmetyków KOBO
  1. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego a nagroda główna dwóch laureatów rezerwowych.
  2. Wylosowane kupony loteryjne nie biorą udziału w dalszym losowaniu nagród.
  3. Losowanie będzie nadzorować Komisja.

 

 1. Zapewnienie prawidłowości organizowanej loterii.
  1. Organizator zapewnia nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej. Powołał komisję, w skład której wchodzą osoby przeszkolone z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.
  2. Komisja sporządzi protokół z losowania nagród z podaniem wyników Loterii.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
  5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku zarządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

 

 1. Ogłaszanie wyników losowania nagród.
  1. Laureaci nagród w loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia losowania, za pośrednictwem wysłania przez organizatora na jego koszt wiadomości SMS lub telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym lub na kuponie loteryjnym. Organizator w treści wiadomości SMS lub telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureatów nagród oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, które umożliwią przekazanie nagrody.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata nagrody o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w trakcie trwania loterii lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest niedostępny. W przypadku kontaktu telefonicznego przedstawiciel organizatora podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z laureatem o różnych porach dnia, czekając każdorazowo, co najmniej pięć sygnałów na połączenie. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem danej Nagrody, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do tej Nagrody wyłonionym podczas losowania. W przypadku nagrody głównej, w przypadku braku możliwości kontaktu z pierwszym kandydatem rezerwowym podejmowana jest próba powiadomienia drugiego kandydata rezerwowego. 
  3. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez jej laureata, wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej loterii www.loteriamonnari.pl , w którym laureat przekaże dane oraz złoży stosowne oświadczenia. Laureaci zobowiązani są odesłać podpisany formularz i oryginał dowodu zakupu do biura organizatora w Łodzi, Monnari Trade S.A., ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź z dopiskiem „Loteria Monnari”
  4. W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody miesięcznej w terminie 7dni, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

 1. Wydanie nagród
  1. Warunkiem odebrania nagrody jest przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej.
  2. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztu dojazdu laureata do miejsca odbioru nagrody w postaci samochodu osobowego.
  3. Nagrody zostaną wydane w miejscu i terminie uzgodnionym  z laureatami, najpóźniej do dnia 31.08.2019 r.

 

 1. Składanie i rozpatrywanie reklamacji.
  1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Loterii powinny być składane na piśmie Organizatorowi przez cały okres trwania loterii, najpóźniej w terminie 7 dni od ostatecznego terminu wydania nagród tj. do dnia 31.08.2019r. włącznie. Organizator zastrzega, że po dniu 31.08.2019r. reklamacje dostarczone Organizatorowi nie będą uwzględniane pomimo ich prawidłowego wniesienia, zgodnie z datą stempla pocztowego.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację – imię, nazwisko, datę zdarzenia którego dotyczy roszczenie, adres uczestnika, numer telefonu wpisany w zgłoszeniu do loterii, treść żądania oraz przyczynę reklamacji. Prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Loterii. W przypadku przesłania przez Uczestnika reklamacji niespełniającej wymagań, o których mowa powyżej Organizator ma prawo pozostawić reklamację bez rozpoznania.
  3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową za pomocą listu poleconego na adres Monnari Trade S.A., ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź  z dopiskiem „Loteria Monnari” – reklamacja.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru, o której mowa w pkt. 14. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Loterii.

 

 1.  Przedawnienie roszczeń
  1. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzania Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację od dnia wniesienia.
  3. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.  

 

 1. Zobowiązania podatkowe

Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
  2. Organizator posiada gwarancję bankową jako zabezpieczenie o którym mowa w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 19 11 2009r. o grach hazardowych (Dz U. nr 201, poz 1540) na zabezpieczenie puli nagród w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Monnari”.
  3. Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby loterii.

 

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1

Regulamin programu Karty Stałego Klienta MONNARI

- Pobierz -

Załącznik nr 2

Lista salonów stacjonarnych Monnari

- Przejdź -

Załącznik nr 3

Specyfikacja nagrody głównej – samochodu osobowego JEEP RENEGADE SPORT

- Pobierz -

Załącznik nr 4

Przykładowy kupon loteryjny

- Pobierz -

Załącznik nr 5

Przykładowy dowód zakupu – paragonu

- Pobierz -
Partnerzy akcji:
powered by Medias Mobile